Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

I. Rozsah a platnost Všeobecných smluvních podmínek

 

1. Vydavatelem těchto Všeobecných smluvních podmínek je MUDr. Robert Kačeňák, se sídlem Štichova 650/44, PSČ 14900 Praha 11, IČ: 75265273 (dále jen „prodávající“)
2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel) při nákupu v internetovém obchodě provozovaném pod hlavičkou EliteCoaching.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

II. Vymezení pojmů

1. Prodávajícím se rozumí MUDr. Robert Kačeňák, se sídlem Štichova 650/44, PSČ 14900 Praha 11, IČ: 75265273, který má postavení dodavatele. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

3. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5. Zbožím se rozumí například Sebekoučovací emailový kurz,  sezení koučinku, taky koučovaní přes telefon/Skype, nebo hra osobního rozvoje s názvem „Sebekoučovací pexeso“.

 

III. Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail společně se zasláním podmínek, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

IV. Platební podmínky

1. Úhrada za zboží se považuje za uskutečněnou okamžikem její připsání na účet prodávajícího.
V. Místo a čas plnění

1. Neprodleně po připsání ceny zboží na účet prodávajícího bude zboží odesláno na adresu zvolenou kupujícím. V případě koučovacích setkání je místo a čas plnění dle společné domluvy, která je závazná pro obě strany.

 

VI. Autorská práva a licence

1. Zboží poskytnuté prodávajícím podléhá autorským právům.
2. Všechna autorská a duševní práva vztahující se ke zboží zůstávají vlastnictvím prodávajícího.

3. Prodávající uděluje kupujícímu ke zboží bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, k užití zboží. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití zboží, a to s omezeními dle těchto podmínek.

4. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách kupující nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny zboží, ani z ní vytvářet souborná, či odvozená díla. Kupující není oprávněn využívat zboží k jakýmkoli účelům odporujícím těmto podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Kupující nesmí zboží využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla.

5. Kupující nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním zboží a souhlasí s tím, že zboží nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na kupující a s těmito podmínkami.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího robert.kacenak@elitecoaching.cz.

4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

IX. Garance vrácení peněz

1. Pokud bude kupující zboží užívat dle přiloženého návodu k použití a přesto vůči prodávajícímu výslovně písemně prohlásí, že mu zboží nic nedalo, že z něj nemá žádný osobní zisk, a toto současně písemně odůvodní a vrátí prodávajícímu zboží, vrátí prodávající zaplacenou cenu zboží v plném rozsahu do 30 kalendářních dnů od okamžiku splnění výše uvedených podmínek.

 

X. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajůč. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

 XI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tyto podmínky může prodávající kdykoliv změnit, průběžně upravovat.
3. Pro kupujícího jsou platné podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.
4. Kontrolním orgánem prodávajícího pro výkon živnosti je Živnostenský úřad Praha 1.
5. Kontrolním orgánem prodávajícího pro ochranu osobních údajů kupujících a dále využívání kontaktních údajů a šíření obchodních sdělení je Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Kupující prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
7. Pokud by se stala některá ustanovení těchto podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
8. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 1. října 2014.

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.podle § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

 

———————————————————————————————

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: MUDr. Robert Kačeňák, se sídlem Štichova 650/44, PSČ 14900 Praha 11, IČ: 75265273, e-mail: robert.kacenak@elitecoaching.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet č

………………………………………/……………………

  

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)………………………………………

 

Datum ………………………………………